loading

در حال خواندن اطلاعات...

ثبت شکایات:

* فیلد هایی که با ستاره مشخص شده اند اجباری است و کاربر باید حتما آنها را پر نماید.

- فروشگاه موظف است ظرف مدت 72 ساعت به شکایت ارسالی رسیدگی و جواب آن را ایمیل نمایید.

- این شکایت مستقیما به کارتابل مدیر فروشگاه منتقل می گردد.